Our Star Performer

Abhishek Chauhan

66 Marks

Devika Jauhari

61 Marks

Sumant Sharma

60 Marks

Abhishek Jain

60 Marks

Ashish Peety

36 Rank

Neha Jain

61 Marks

Priyanka Agarwal

69 Marks

Ankit Bhardwaj

AIR 36th

Mohini Agrawal

79 Marks

Rishabh Jain

71 Marks

Mahesh Kundra

67 Marks

Prafull Kumar Sahu

67 Marks

Subham Marwal

67 Marks

Abhishek Singh

61 Marks

Yogesh Agarwal

67 Marks

Sajal Garg

63 Marks

Sourabh Bhatia

63 Marks

Himmat Singh

62 Marks

Parveen Poonia

AIR 28th

Alekh

60 Marks

Vivek Girdhar

59 Marks

Himesh Kumar

66 Marks

Manish Kumar Agarwal

56 Marks

Vishesh Surana

61 Marks

Saddam Hussain

57 Marks

Fahadul Hasan

AIR-46

Parveen Kumar

61 Marks

Shilpi Mittal

60 Marks

Monika Garg

68 Marks

Ghanshyam Yadav

61 Marks